Tuesday, July 12, 2011

Hình ảnh: Hoàng Đế Triều Nguyễn

image

TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN1. Vua Gia Long (1802-1820)
2. Vua Minh Mạng (1820-1840)

image
Ấn của vua Minh Mạng

image
Lăng vua Minh Mạng ở Huế

image

image

image

image
Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)

image

image

image
Dân chúng chờ đợi xe đám cưới

image

image


Vua Thành Thái (1889-1907)Từ trái sang phải, 3 hoàng tử: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm.
Các em của Vua Thành Thái (1891)
image

image
Hai người vợ của vua Thành Thái

image
Các anh em của vua Thành Thái và các ông thầy (phụ đạo)

image
Vua Thành Thái trong triều phục


Vua Gia Long, người thành lập Triều đại nhà Nguyễn (1802-1820):
image

image
Hoàng tử Cảnh (hình vẽ bên Pháp bởi họa sĩ Maupérin vào năm 1787)

image
Vua Minh Mạng (1820-1840)

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.