Monday, August 27, 2012

Tiếng Việt tuyệt vời

image


Bài thơ này có 8 cách đc.
Có l ch có tiếng Vit mi phong phú như thế !

1.    Bài thơ gc (bài 1):

Ta mến cnh xuân ánh sáng ngi
Thú vui th
ơ rượu chén đy vơi
Hoa cài giu trúc cành xanh biếc
Lá quy
n hương xuân sc thm tươi
Qua li khách ch sông lng sóng
Ng
ược xuôi thuyn đi bến đông người
Xa ngân ti
ếng hát đàn trm bng
Tha th
ướt bóng ai mt mm cười.

2. Ðc ngược bài gc t dưới lên, ta được bài 2:

Cười mm mt ai bóng thướt tha
B
ng trm đàn hát tiếng ngân xa
Ng
ười đông bến đi thuyn xuôi ngược
Sóng l
ng sông ch khách li qua
T
ươi thm sc xuân hương quyn lá
Bi
ếc xanh cành trúc giu cài hoa
V
ơi đy chén rượu thơ vui thú
Ng
i sáng ánh xuân cnh mến ta.

image

3. B hai ch đu mi câu trong bài gc,
ta được bài (ngũ ngôn bát cú, lut bng vn bng):

Cnh xuân ánh sáng ngi
Th
ơ rượu chén đy vơi
Gi
u trúc cành xanh biếc
Hương xuân sc thm tươi
Khách ch sông lng sóng
Thuy
n đi bến đông người
Ti
ếng hát đàn trm bng
Bóng ai mt mm cười.

4. B hai ch cui mi câu trong bài gc, đc ngược
t
dưới lên, ta được bài (ngũ ngôn bát cú, lut
b
ng vn bng):

Mt ai bóng thướt tha
Ðàn hát ti
ếng ngân xa
B
ến đi thuyn xuôi ngược
Sông ch
khách li qua
S
c xuân hương quyn lá
Cành trúc gi
u cài hoa
Chén r
ượu thơ vui thú
Ánh xuân c
nh mến ta.

5. B ba ch cui mi câu trong bài gc, ta được bài
(tám câu x b
n ch ):

Ta mến cnh xuân
Thú vui th
ơ rượu
Hoa cài gi
u trúc
Lá quy
n hương xuân
Qua l
i khách ch
Ng
ược xuôi thuyn đi
Xa ngân ti
ếng hát
Tha th
ướt bóng ai.

6. B ba ch đu mi câu trong bài gc, đc ngược t
d
ưới lên, ta được bài (tám câu x bn ch):

Cười mm mt ai
B
ng trm đàn hát
Ng
ười đông bến đi
Sóng l
ng sông ch
T
ươi thm sc xuân
Bi
ếc xanh cành trúc
V
ơi đy chén rượu
Ng
i sáng ánh xuân.

image

7. B bn ch đu mi câu trong bài gc, ta được bài
(tám câu x ba ch
) :

Ánh sáng ng
i
Chén đ
y vơi
Cành xanh bi
ếc
S
c thm tươi
Sông l
ng sóng
B
ến đông người
Ðàn tr
m bng
M
t mm cười.

8. B bn ch cui mi câu trong bài gc, đc ngược
t
dưới lên, ta được bài (tám câu x ba ch):

Bóng th
ướt tha
Ti
ếng ngân xa
Thuy
n xuôi ngược
Khách l
i qua
H
ương quyn lá
Gi
u cài hoa
Th
ơ vui thú
C
nh mến ta

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.