Wednesday, May 25, 2011

CHÙM THƠ VỀ VỢ

image
Hình minh họa
BaoMai

Lun v Ch "Bt"

Không ly được người yêu là bt kh thi
C
ưới v ly chng chn nhà giàu là phi thương b
t phú
C
ưới hay ly người cùng phái là nam n th th b
t thân
V
cha trước khi làm đám cưới là bt c
n
V
cưới v ri mà không con là bt thành chánh qu

B
v con hay b chng con là đ bt nhơn tht đ
c
Ch
ng già v tr là bt cân x
ng
V
già chng tr là bt cân b
ng
V
khôn chng di là bt bình thườ
ng
Ch
ng làm v shop là b
t quân bình
V
xu là chng b
t tài
V
đp là chng bt h
nh
V
b là chng bt l
c v là chàng bt trí
V
bé là chng b
t nhân
B
v, ly v khác, b v sau b, là tri b
t dung gian
Ch
ng hin v đanh đá là bt nh
n
Gi
t v là bt lươ
ng
Vì v
thi rt là bt đ
t
Vì v
b bn là b
t tín
Vì v
chi cha là bt hiế
u
Vì ti
n ph v là b
t nghĩa
Nh
u bn b bê v là b
t công
Vì ti
n khi d cha m v là b
t kính
V
chng hay gây g là b
t hoà
V
chng gin nhau th thế là án binh bt đ
ng
V
chng chong nhau không ai chu thua là bt phân thng b
i
V
ghen mà làm thinh là bt ch
p
B
v chê hoài là ly được đ trường túc b
t chi lao
V
ci chng hoài là bt ph
c tòng phu
V
ngoi tình là b
t trung
V
t nhiên vòi vĩnh chng là b
t thình lình
V
li d là bt c
n
Li d
v là bt l
i
Bên v
mãi mãi là bt t

V
không cho ng là b
t mãn
Có v
ri mà ng mt mình là bt di bt d
ch
V
b chng đánh là b
t bình
Ch
ng b v đánh là... bt tnh nhân s

Khen gái đ
p trước mt v là bt ti
n
Có v
mà còn tơ tưởng người tình cũ hoài là tin hu bt nh
t
Ng
m nghé bn gái v là nga b
t kham
Ng
ười ta khen v mình đp làm b
t an
Đ
vt ca v là bt đng s
n
Đ
vt ca chng là bt... đng đ
y
Em gái v
là bt kh xâm ph
m
Gi
u v đi đm bóp là b
t quá
B
v bt qu tang đang ăn vng là b
t quá tam
B
v v Vit nam hoài là bt nh
t
Gi
u v đi bia ôm là bt tr

B
v nhà đi cà phê vi bn là b
t tri
Than th
v con hoài là bt c
p
Có v
mà c làm thơ hoài s tr thành bt h

Có v
mà còn táy máy xem video hoài là lc b
t tòng tâm
Ngày ngày sung s
c trường chinh là thiên cơ bt kh l
u
Th
ượng mãp hong trên mình v là bt đc kỳ t

B
v b li ly v khác là bt di
t
Có v
quê nhà ri ra nước ngoài ly thêm v là tri tru... bt di
t
Goá v
vy gà trng nuôi con là trung thn bt s nh
...thê
Già ch
ưa có v là bt khu
t
Già r
i mà còn mun ly v là bt cn đ
i
Có v
mà mun sng đc thân là bt đ
c chí
Ái ya. nói chung, có v
nói chung là bt đc dĩ!
image
Hình minh họa

Chng than:
Chi
u chiu bìm bp kêu chi
u
L
y v thì cũng ly li
u mà thôi
Ban ngày làm vi
c t tơ
i
Ban đêm h
u v, phn tôi đêm trườ
ng

N
m chung thì bo.....cht giườ
ng
N
m riêng li bo.....tơ vươ
ng con nào
Lãng m
n thì b
o.....tào lao
Đ
ng đn li bo.....người sao hng h


Khù kh
thì bo.....giai tơ

Khôn lanh thì b
o.....hái mơ bao l
n
C
đi c
mãi phân vân
T
ơ lòng con gái biết mn sao đây.

image
Hình minh họa

V
V, t thiếu n hin lành
Ð
ến khi xut giá tr
thành... "quan gia"
V
là con ca ngườ
i ta
Và ta quen V
ch
ng qua vì tình
Có quan thì ph
i có binh
Nên ta làm... lính h
u tình "quan gia"
Con ta do V
sanh ra
Nên ta v
i V... ch
ng bà con chi
T
i vì hôm V
vu quy
Ta l
làm... lính h
u đi bên nàng
Làm lính ch
không... làm tàng
Tính ch
t V ta phi càng hiu hơ
n
M
i khi mà V gin h
n
Áp d
ng "công thc gin đơn"... làm hu

Khi V
đã ng l
i... chê
Thì nên s
a đi... "đa bê" t
c thì (database)
M
i khi V nh chuy
n gì
"Program" V
viết nh
ghi trong lòng
Khi V
đã nói là... "không!"
"Nguyên hàm b
t đnh", đ
ng mong tìm dò
V
mà ni nóng d
n co
"B
o toàn đnh lut" phi lo s
n sàng
Khi nào cùng V
ra đàng
"B
y hng đng thc" sn sàng l
ng nghe
M
i khi mà đã ng
ng xe
Ph
i lo... "chuyn vế " m
xe cho nàng
Cùng V
đi vào nhà hàng
Không nên t
ý "khai hàm tích phân"
H
thy V c
nhăn nhăn
"Kh
o sát hàm s" nhưng c
n làm thinh
V
... "input" ch
"Shopping"
Thì... "output" ph
i áo xinh, váy đ
m...
Mu
n V đng có... chm b
m
Credit cards c
âm th
m... "khai căn"
N
ếu... l
mà có lăng nhăng
"Giá tr
tuyt đi" mt ln r
i thôi
Tình V
mà có muôn đ
i
Ph
i nhường V chc "đương th
i quan gia"
Mu
n V tr
mãi không già
L
ưng ta chc phi như
là... "parabol"
Tính ch
t V thì ph
i tuân
K
làm... lính phi luôn luôn th
t thà
N
u cơm, đi ch
, quét nhà...
Quan g
i thì... d , b
m bà có ngay
Quan th
ương s cười su
t ngày
Quan ghét... lính s
b đày kh
sai
H
ai có cườ
i chê bai
Ð
tha... thương V ch ai mà...đ
n
Tính ch
t phi... hc nhiu l
n
N
ếu không áp dng trăm phn trăm... thua!!!

image
Hình minh họa


S V
Dù không sinh đ ra ta
Nh
ưng công nuôi dưỡng tht là ln lao
Khi ta đau
m xanh xao
V
lo chăm sóc hng hào kho ngay
S
ta đi trt đường ry
V
lin theo dõi kéo ngay v nhà
Khi ta tán t
nh ba hoa
V
lin "quát nt" đ mà răn đe
L
i v dy phi lng nghe
Mai sau "khôn l
n" mà khoe mi người
Nói ra xin hãy ch
cười
V
ta ta s! V người ... còn lâu!


image
S V

Ra đường s v liếc trai
Đi b
ơi s v khoe hai c
p đùi
Đi ch
ơi s v
ham vui
Đi làm s
v thi thui m
t mình
Đi xa, ch
ng s v
mình
S
cha hàng xóm, thit tình s hơn!


image
B Và V 
B là ph nóng tuyt vi
V
là cơm ngui đáy ni h
m hiu
B
là nơi t l
i yêu
V
là nơi trút bao nhiêu b
c mình
B
là rượu ng
t trong bình
V
là nước ao đình nh
t pheo
Nhìn b
đôi m
t trong veo
Trông v
đôi mt trong veo gườm gườ
m
B
tiêu thì chng tiếc ti
n
V
tiêu mt cc thì li
n kêu hoang
B
gii thì phi xu
ng thang
V
gin b mng, b phang thêm li
n
M
t khi túi hãy còn tin

Thì b thm thiết k lin bên anh
M
t mai hết s
ch sành sanh
B
đi v li đón anh v
nhà
B
là lu, v
là nhà
Gió l
n, lu s
p, mái nhà còn kia
V
là cơm ngui c
a ta
Nh
ưng là đc sn thng cha láng ging


image 
Tin và v
Còn tin... v nói líu lo,
H
ết tin thì... v hét, "ho" su
t ngày!
Còn ti
n... v hin như
nai,
H
ết tin... v mng như nài qu
n voi!
Còn ti
n... nh nh, h
n hoi,
H
ết tin... v réo như còi h
a xa!
Còn ti
n thì... v hi
n hòa,
H
ết tin... v d như là ch
n tinh!
Còn ti
n... v g
i: "Anh... anh",
H
ết tin... v gt như chanh không đườ
ng!
Còn ti
n... tình thương... mến thươ
ng,
H
ết tin... v đp rt giường như chơi!!!
Còn tin...nh nh...ít li
H
ết tin...v quát đã đi m
i thôi
Còn ti
n..."anh...đi ngũ thôi!"
H
ết tin...v b thc ...li m
t ra
Còn ti
n..."l
i em...mát - xa!"
H
ết tin du nóng v tha...ướ
t mình!
Còn ti
n như bóng v
i hình
H
ết tin v biến b mình bơ vơ

Còn ti
n... v hng làm ngơ
!
H
ết tin...v b nm ch...m
i thôi!
Còn ti
n...khi nói biết r
i!
H
ết tin...ai biết chuyn gì xy ra!


image
Hình minh họa

Ly V
Thu xưa ta vn hin lành
T
ngày ly v, tr thành... hi
n khô
Còn nàng thu
y ngây thơ

Sau khi xu
t giá thành cô... xế
p sòng
Su
t ngày c oán trách ch
ng
Lúc x
ưa thì vy, gi
không còn gì...

... Kh
thân cho kiế
p tu mi
Sa chân l
y v
khác chi đi tù
L
ưng thì mi ngày m
t gù
Cày ba, b
n "gióp" đ
bù nàng tiêu
Ngày x
ưa trông ging Tri
n Chiêu
Ngày nay t
a ta lão ti
u phu gia.

... Ngày tr
ước nàng d, nàng thư
a
Nói năng d
u ngt cho v
a lòng anh
Anh t
ưởng hoa n
trên cành
Bao gi
cũng đp, tươi xanh b
n mùa
"L
i nói không mt ti
n mua..."
Nên anh ng
t li cho v
a lòng nhau.

Bây gi
chng hi
u vì đâu
Nàng mang ch
ng bnh cng đu... l
ng câm
Cái m
t thì c hm h
m
Nàng tr
n mt cái, ta... bm m
y hôm
Nh
xưa... ch bun ti hơn!

image

Nhng điu kiêng khi ly v*

L
y v không nên ly v
non
Ra đ
ường ai biế
t cháu hay con
Nhí nha nhí nh
nh đòi vàng b
c
Bán c
bàn th sm ph
n son

* L
y v không nên ly v
già
Đ
ai biết được m
hay bà
Sanh vài ba l
ượt ngườ
i teo nhách
Má hóp, x
ương lòi, m như
ma

* L
y v không nên ly v
cao
Chân dài, tay v
ượn, tướng qu
u quào
R
i khi đau bng đi c
u cá
L
ng không chng lt xu
ng ao

* L
y v không nên ly v
lùn
Ch
ng cao, v th
p khó đi chung
Gi
a đường v mun bàn công vi
c
Ch
ng phải còng lưng tiếp chuy
n cùng

* L
y v nên kiêng v
ngáy to
Đêm n
m há mi
ng ngáy pho pho
T
i đc lang quân nm bên c
nh
M
t ng lâu ngày chc m o


* L
y v nên kiêng v
sún răng
Gi
n em lè lưỡi ta bà ch
n
Ti
c tùng có món bò xào gi
m
M
c ngh
n có ngày té ngã lăn

* L
y v không nên ly v
còm
Ng
ười toàn xương x
u làm sao ôm
Thu
c Nam, thuc Bc, cao h c
t
U
ng c năm tri vn
m nhom

* L
y v không nên ly v
ù
Đêm n
m ôm v ng
ôm lu
R
i khi cao hng leo lên b
ng
B
p xác ông ch
ng khóc hu hu

* L
y v nên kiêng v
hay ghen
Áo qu
n thỉnh tho
ng xé teng beng
R
i hôm sao hng mà v tr

Chén b
, ly tan, v c đèn.thèm ly v đâu

T
thèm ly v
đâu,
B
i vì, ly v như…trâu vào chu
ng
V
, vn l hoc l huơ

Nh
t đinh không th bây gi ….ch
ta
V
là ai nh?-người dư
ng
Bí b
u khác ging sao chung mt giườ
ng?
V
n là người l qua đườ
ng
Sao ta có th
đ"nườ
ng" trói ta?
Không cùng m
, ch
ng cùng cha,
Cho nên không th
cùng nhà v
i nhau.
T
, t,..t thèm ly v đâu…..


 
Gia Tài Của Vợ

Một ngàn năm nô lệ đàn bà.
Một trăm năm nô lệ vợ con.
Hai mươi năm rửa chén từng ngày,
Gia tài của vợ, để lại cho tôi,
Gia tài của vợ, một nắm bùi nhùi.

Một ngàn năm nô lệ đàn bà. 
Một trăm năm nô lệ vợ con.
Hai mươi năm đổ rắc từng ngày,
Gia tài của vợ, để lại cho tôi,
Gia tài của vợ, thùng rác thật đầy.

Dạy cho con biết đánh mạt chược,
Dạy cho con biết chơi tổ tôm,
Con biết chơi bài tây, chơi bài ta.
Dạy cho con biết hút cì - gà,
Dạy cho con biết hát hòa ca.
Con cũng như là Ba.  Sợ bàn bà.

Một ngàn năm nô lệ đàn bà. 
Một trăm năm nô lệ vợ con.
Hai mươi năm chợ búa từng ngày,
Gia tài của vợ, để lại cho tôi,
Gia tài của vợ, nồi chén một rừng.

Mẹ mong con cũng thích vòng vàng,
Mẹ mong con biết ăn sài hoang,
Con cũng như là Me, ăn hiếp đàn ông.
Mẹ mong con yêu thích hột soàn,
Mẹ mong con biết ăn hàng rong,
Con biết ăn hàng rong, cho xập nhà.

Ngày ngày qua lo dọn dẹp nhà,
Ngày ngày qua đi chợ thổi cơm,
Bao nhiêu năm dạy giỗ con thơ,
Ôi còn gì là, một đời trai tơ,
Ôi còn gì là......MỘT KIẾP DẠI KHỜ !!!!!!

8/24/86

1 comment:

 1. Vợ là thánh chỉ vua ban
  Có sao biết vậy chớ bàn thêm ra
  Con là không phải của ta
  Tai họa của nó mới là của ta
  :)

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.