Saturday, April 16, 2011

Sở di trú Hoa Kỳ loan báo bài thi nhập tịch mới


Nam Lộc, Sep 27, 2007
Cali Today News - Sau một thời gian trắc nghiệm và tham khảo ý kiến quần chúng. Vào ngày Thứ Năm 27 tháng 9, 2007 Sở Di Trú Hoa Kỳ đã chính thức phổ biến 100 câu hỏi mới cuả bài thi nhập quốc tịch Mỹ, sẽ được chính thức áp dụng KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 10, 2008 theo lịch trình sau đây:

NẾU ỨNG VIÊN:
- Nộp đơn TRƯỚC ngày 1 tháng 10, 2008 và được mời đi phỏng vấn TRƯỚC ngày 1 tháng 10, 2008 thì đương đơn vẫn được trắc nghiệm bài thi hiện tại (tức là không có gì thay đổi)
- Nộp đơn TRƯỚC ngày 1 tháng 10, 2008 và được mời đi phỏng vấn SAU ngày 1 tháng 10, 2008 thì đương đơn có quyền lựa chọn để được trắc nghiệm bằng bài thi hiện tại hoặc những câu hỏi mới.
- Nộp đơn SAU ngày 1 tháng 10, 2008 thì bắt buộc phải sử dụng bài thi trắc nghiệm mới.
- Được< mời đi phỏng vấn SAU ngày 1 tháng 10, 2009 thì dù đã nộp đơn vào thời điểm nào, cũng đều bắt buộc phải sử dụng bài thi trắc nghiệm mới.

Bài thi trắc nghiệm mới hiện chỉ có phần Anh Ngữ, Sở Di Trú đang chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác để sử dụng trong trường hợp ứng viên hội đủ các điều kiện trả lời bài thi nhập tịch bằng tiếng Mẹ đẻ cuả mình.

Sau đây là 100 câu hỏi mới cùng những phần trả lời tiêu biểu để quý vị tìm hiểu.
* Xin lưu ý là các ứng viên từ 65 tuổi trở lên và đã sống ở Hoa Kỳ trên 20 năm thì đương đơn chỉ cần trả lời các câu hỏi có đánh dấu hoa thị (*).
Cần biết thêm chi tiết, xin mời vào website cuả Sở Di Trú Hoa Kỳ: uscis.gov

Redesigned Naturalization Test

* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk.

AMERICAN GOVERNMENT
A: Principles of American Democracy
1. What is the supreme law of the land?
▪ the Constitution
2. What does the Constitution do?
▪ sets up the government
▪ defines the government
▪ protects basic rights of Americans
3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?
▪ We the People
4. What is an amendment?
▪ a change (to the Constitution)
▪ an addition (to the Constitution)
5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?
▪ the Bill of Rights
6. What is one right or freedom from the First Amendment?*
▪ speech
▪ religion
▪ assembly
▪ press
▪ petition the government

7. How many amendments does the Constitution have?
▪ twenty-seven (27)
8. What did the Declaration of Independence do?
▪ announced our independence (from Great Britain)
▪ declared our independence (from Great Britain)
▪ said that the United States is free (from Great Britain)
9. What are two rights in the Declaration of Independence?
▪ life
▪ liberty
▪ pursuit of happiness
10. What is freedom of religion?
▪ You can practice any religion, or not practice a religion.
11. What is the economic system in the United States?*
▪ capitalist economy
▪ market economy
12. What is the “rule of law”?
▪ Everyone must follow the law.
▪ Leaders must obey the law.
▪ Government must obey the law.
▪ No one is above the law.
B: System of Government
13. Name one branch or part of the government.*
▪ Congress
▪ legislative
▪ President
▪ executive
▪ the courts
▪ judicial
14. What stops one branch of government from becoming too powerful?
▪ checks and balances
▪ separation of powers
15. Who is in charge of the executive branch?
▪ the President
16. Who makes federal laws?
▪ Congress
▪ Senate and House (of Representatives)
▪ (U.S. or national) legislature
17. What are the two parts of the U.S. Congress?*
▪ the Senate and House (of Representatives)

18. How many U.S. Senators are there?
▪ one hundred (100)
19. We elect a U.S. Senator for how many years?
▪ six (6)
20. Who is one of your state’s U.S. Senators?*
Answers will vary. [For District of Columbia residents and residents of U.S. territories, the answer is that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]
21. The House of Representatives has how many voting members?
▪ four hundred thirty-five (435)
22. We elect a U.S. Representative for how many years?
▪ two (2)
23. Name your U.S. Representative.
▪ Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]
24. Who does a U.S. Senator represent?
▪ all people of the state
25. Why do some states have more Representatives than other states?
▪ (because of) the state’s population
▪ (because) they have more people
▪ (because) some states have more people
26. We elect a President for how many years?
▪ four (4)
27. In what month do we vote for President?*
▪ November
28. What is the name of the President of the United States now?*
▪ George W. Bush
▪ George Bush
▪ Bush
29. What is the name of the Vice President of the United States now?
▪ Richard Cheney
▪ Dick Cheney
▪ Cheney
30. If the President can no longer serve, who becomes President?
▪ the Vice President
31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?
▪ the Speaker of the House
32. Who is the Commander in Chief of the military?
▪ the President

33. Who signs bills to become laws?
▪ the President
34. Who vetoes bills?
▪ the President
35. What does the President’s Cabinet do?
▪ advises the President
36. What are two Cabinet-level positions?
▪ Secretary of Agriculture
▪ Secretary of Commerce
▪ Secretary of Defense
▪ Secretary of Education
▪ Secretary of Energy
▪ Secretary of Health and Human Services
▪ Secretary of Homeland Security
▪ Secretary of Housing and Urban Development
▪ Secretary of Interior
▪ Secretary of State
▪ Secretary of Transportation
▪ Secretary of Treasury
▪ Secretary of Veterans’ Affairs
▪ Secretary of Labor
▪ Attorney General
37. What does the judicial branch do?
▪ reviews laws
▪ explains laws
▪ resolves disputes (disagreements)
▪ decides if a law goes against the Constitution
38. What is the highest court in the United States?
▪ the Supreme Court
39. How many justices are on the Supreme Court?
▪ nine (9)
40. Who is the Chief Justice of the United States?
▪ John Roberts (John G. Roberts, Jr.)
41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?
▪ to print money
▪ to declare war
▪ to create an army
▪ to make treaties

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?
▪ provide schooling and education
▪ provide protection (police)
▪ provide safety (fire departments)
▪ give a driver’s license
▪ approve zoning and land use
43. Who is the Governor of your state?
▪ Answers will vary. [Residents of the District of Columbia and U.S. territories without a Governor should say “we don’t have a Governor.”]
44. What is the capital of your state?*
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]
45. What are the two major political parties in the United States?*
▪ Democratic and Republican
46. What is the political party of the President now?
▪ Republican (Party)
47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?
▪ (Nancy) Pelosi
C: Rights and Responsibilities
48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.
▪ Citizens eighteen (18) and older (can vote).
▪ You don’t have to pay (a poll tax) to vote.
▪ Any citizen can vote. (Women and men can vote.)
▪ A male citizen of any race (can vote).
49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*
▪ serve on a jury
▪ vote
50. What are two rights only for United States citizens?
▪ apply for a federal job
▪ vote
▪ run for office
▪ carry a U.S. passport
51. What are two rights of everyone living in the United States?
▪ freedom of expression
▪ freedom of speech
▪ freedom of assembly
▪ freedom to petition the government
▪ freedom of worship
▪ the right to bear arms

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?
▪ the United States
▪ the flag
53. What is one promise you make when you become a United States citizen?
▪ give up loyalty to other countries
▪ defend the Constitution and laws of the United States
▪ obey the laws of the United States
▪ serve in the U.S. military (if needed)
▪ serve (do important work for) the nation (if needed)
▪ be loyal to the United States
54. How old do citizens have to be to vote for President?*
▪ eighteen (18) and older
55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?
▪ vote
▪ join a political party
▪ help with a campaign
▪ join a civic group
▪ join a community group
▪ give an elected official your opinion on an issue
▪ call Senators and Representatives
▪ publicly support or oppose an issue or policy
▪ run for office
▪ write to a newspaper
56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*
▪ April 15
57. When must all men register for the Selective Service?
▪ at age eighteen (18)
▪ between eighteen (18) and twenty-six (26)
AMERICAN HISTORY
A: Colonial Period and Independence
58. What is one reason colonists came to America?
▪ freedom
▪ political liberty
▪ religious freedom
▪ economic opportunity
▪ practice their religion
▪ escape persecution

59. Who lived in America before the Europeans arrived?
▪ Native Americans
▪ American Indians
60. What group of people was taken to America and sold as slaves?
▪ Africans
▪ people from Africa
61. Why did the colonists fight the British?
▪ because of high taxes (taxation without representation)
▪ because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)
▪ because they didn’t have self-government
62. Who wrote the Declaration of Independence?
▪ (Thomas) Jefferson
63. When was the Declaration of Independence adopted?
▪ July 4, 1776
64. There were 13 original states. Name three.
▪ New Hampshire
▪ Massachusetts
▪ Rhode Island
▪ Connecticut
▪ New York
▪ New Jersey
▪ Pennsylvania
▪ Delaware
▪ Maryland
▪ Virginia
▪ North Carolina
▪ South Carolina
▪ Georgia
65. What happened at the Constitutional Convention?
▪ The Constitution was written.
▪ The Founding Fathers wrote the Constitution.
66. When was the Constitution written?
▪ 1787
67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.
▪ (James) Madison
▪ (Alexander) Hamilton
▪ (John) Jay
▪ Publius

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
U.S. diplomat
▪ oldest member of the Constitutional Convention
▪ first Postmaster General of the United States
▪ writer of “Poor Richard’s Almanac”
▪ started the first free libraries
69. Who is the “Father of Our Country”?
▪ (George) Washington
70. Who was the first President?*
▪ (George) Washington
B: 1800s
71. What territory did the United States buy from France in 1803?
▪ the Louisiana Territory
Louisiana
72. Name one war fought by the United States in the 1800s.
▪ War of 1812
▪ Mexican-American War
▪ Civil War
▪ Spanish-American War
73. Name the U.S. war between the North and the South.
▪ the Civil War
▪ the War between the States
74. Name one problem that led to the Civil War.
▪ slavery
▪ economic reasons
▪ states’ rights
75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*
▪ freed the slaves (Emancipation Proclamation)
▪ saved (or preserved) the Union
▪ led the United States during the Civil War
76. What did the Emancipation Proclamation do?
▪ freed the slaves
▪ freed slaves in the Confederacy
▪ freed slaves in the Confederate states
▪ freed slaves in most Southern states
77. What did Susan B. Anthony do?
▪ fought for women’s rights
▪ fought for civil rights

C: Recent American History and Other Important Historical Information
78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*
▪ World War I
▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War
79. Who was President during World War I?
▪ (Woodrow) Wilson
80. Who was President during the Great Depression and World War II?
▪ (Franklin) Roosevelt
81. Who did the United States fight in World War II?
Japan, Germany, and Italy
82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?
▪ World War II
83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?
▪ Communism
84. What movement tried to end racial discrimination?
▪ civil rights (movement)
85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
▪ fought for civil rights
▪ worked for equality for all Americans
86. What major event happened on September 11, 2001 in the United States?
▪ Terrorists attacked the United States.
87. Name one American Indian tribe in the United States.
[Adjudicators will be supplied with a complete list.]
▪ Cherokee
▪ Navajo
▪ Sioux
▪ Chippewa
▪ Choctaw
Pueblo
▪ Apache
▪ Iroquois
▪ Creek
▪ Blackfeet
▪ Seminole
Cheyenne
▪ Arawak
Shawnee
▪ Mohegan
▪ Huron
Oneida
▪ Lakota
▪ Crow
▪ Teton
▪ Hopi
▪ Inuit
INTEGRATED CIVICS
A: Geography
88. Name one of the two longest rivers in the United States.
Missouri (River)
Mississippi (River)
89. What ocean is on the West Coast of the United States?
▪ Pacific (Ocean)
90. What ocean is on the East Coast of the United States?
Atlantic (Ocean)
91. Name one U.S. territory.
▪ Puerto Rico
▪ U.S. Virgin Islands
▪ American Samoa
▪ Northern Mariana Islands
▪ Guam
92. Name one state that borders Canada.
▪ Maine
▪ New Hampshire
▪ Vermont
▪ New York
▪ Pennsylvania
▪ Ohio
▪ Michigan
▪ Minnesota
▪ North Dakota
▪ Montana
▪ Idaho
▪ Washington
▪ Alaska
93. Name one state that borders Mexico.
California
Arizona
New Mexico
Texas
94. What is the capital of the United States?*
Washington, D.C.
95. Where is the Statue of Liberty?*
New York (Harbor)
▪ Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]
B: Symbols
96. Why does the flag have 13 stripes?
▪ because there were 13 original colonies
▪ because the stripes represent the original colonies
97. Why does the flag have 50 stars?*
▪ because there is one star for each state
▪ because each star represents a state
▪ because there are 50 states
98. What is the name of the national anthem?
▪ The Star-Spangled Banner
C: Holidays
99. When do we celebrate Independence Day?*
▪ July 4
100. Name two national U.S. holidays.
▪ New Year’s Day
▪ Martin Luther King, Jr., Day
▪ Presidents’ Day
▪ Memorial Day
▪ Independence Day
▪ Labor Day
▪ Columbus Day
▪ Veterans Day
▪ Thanksgiving
▪ ChristmasAMERICAN GOVERNMENT


A: Principles of American Democracy

1. Name one important idea found in the Declaration of Independence.
A: People are born with natural rights.
A: The power of government comes from the people.
A: The people can change their government if it hurts their natural rights.
A: All people are created equal.


2. What is the supreme law of the land? *
A: The Constitution


3. What does the Constitution do?
A: It sets up the government.
A: It protects basic rights of Americans.


4. What does “We the People” mean in the Constitution?
A: The power of government comes from the people.


5. What do we call changes to the Constitution?
A: Amendments


6. What is an amendment?
A: It is a change to the Constitution.


7. What do we call the first ten amendments to the Constitution?
A: The Bill of Rights


8. Name one right or freedom from the First Amendment. *
A: Speech
A: Religion
A: Assembly
A: Press
A: Petition the government


9. How many amendments does the Constitution have?
A: Twenty-seven (27)


10. What did the Declaration of Independence do?
A: Announce the independence of the United States from Great Britain
A: Say that the U.S. is free from Great Britain


11. What does freedom of religion mean?
A: You can practice any religion you want, or not practice at all.


12. What type of economic system does the U.S. have?
A: Capitalist economy
A: Free market
A: Market economy
B: System of Government

13. What are the three branches or parts of the government?
A: Executive, legislative, and judicial
A: Congress, the President, the courts


14. Name one branch or part of the government.
A: Congress
A: Legislative
A: President
A: Executive
A: The courts
A: Judicial


15. Who is in charge of the executive branch?
A: The President


16. Who makes federal laws?
A: Congress
A: The Senate and House (of Representatives)
A: The (U.S. or national) legislature


17. What are the two parts of the United States Congress?
A: The Senate and House (of Representatives)


18. How many United States Senators are there?
A: 100


19. We elect a U.S. Senator for how many years? *
A: Six (6)


20. Name your state’s two U.S. Senators. *
A: Answers will vary. [For District of Columbia residents and residents of U.S. territories, the answer is that DC (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]


21. How many U.S. Senators does each state have?
A: Two (2)


22. The House of Representatives has how many voting members? *
A: 435


23. We elect a U.S. Representative for how many years?
A: Two (2)


24. Name your U.S. Representative.
A: Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting delegates or resident commissioners may provide the name of that representative or commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) representatives in Congress.]


25. Who does a U.S. Senator represent?
A: All people of the state


26. Who does a U.S. Representative represent?
A: All people of the district


27. What decides each state’s number of U.S. Representatives?
A: The state’s population


28. How is each state’s number of Representatives decided?
A: The state’s population


29. Why do we have three branches of government? *
A: So no branch is too powerful


30. Name one example of checks and balances.
A: The President vetoes a bill.
A: Congress can confirm or not confirm a President’s nomination.
A: Congress approves the President’s budget.
A: The Supreme Court strikes down a law.


31. We elect a President for how many years?
A: Four (4) years


32. How old must a President be?
A: Thirty-five (35) or older
A: At least thirty-five (35)


33. To become President of the United States, what must the person be at birth?
A: A citizen


34. Who is the President now?
A: [Current president] (as of November 20, 2006, George W. Bush)


35. What is the name of the President of the United States?
A: [Current president] (as of November 20, 2006, George W. Bush)
A: (President) George W. Bush
A: George Bush
A: Bush


36. Who is the Vice President now?
A: [Current vice president] (as of November 20, 2006- Richard (Dick) Cheney)
A: Dick Cheney
A: Cheney


37. What is the name of the Vice President of the United States?
A: [Current vice president] (as of November 20, 2006- Richard (Dick) Cheney)
A: Dick Cheney
A: Cheney


38. If the President can no longer serve, who becomes President?
A: The Vice President


39. Who becomes President if both the President and the Vice President can no longer serve?
A: The Speaker of the House


40. Who is the Commander-in-Chief of the military?
A: The President


41. How many full terms can a President serve?
A: Two (2)


42. Who signs bills to become laws?
A: The President


43. Who vetoes bills?
A: The President


44. What is a veto?
A: The President refuses to sign a bill passed by Congress.
A: The President says no to a bill.
A: The President rejects a bill.


45. What does the President’s Cabinet do? *
A: Advises the President


46. Name two Cabinet-level positions.
A: Secretary of Agriculture
A: Secretary of Commerce
A: Secretary of Defense
A: Secretary of Education
A: Secretary of Energy
A: Secretary of Health and Human Services
A: Secretary of Homeland Security
A: Secretary of Housing and Urban Development
A: Secretary of Interior
A: Secretary of State
A: Secretary of Transportation
A: Secretary of Treasury
A: Secretary of Veterans’ Affairs
A: Attorney General
A: Secretary of Labor


47. What Cabinet-level agency advises the President on foreign policy?
A: The State Department


48. What does the judicial branch do? *
A: Reviews and explains laws
A: Resolves disputes between parties
A: Decides if a law goes against the Constitution


49. Who confirms Supreme Court justices?
A: The Senate


50. Who is the Chief Justice of the United States?
A: John Roberts (John G. Roberts, Jr.)


51. How many justices are on the Supreme Court?
A: Nine (9)


52. Who nominates justices to the Supreme Court?
A: The President


53. Name one thing only the federal government can do.
A: Print money
A: Declare war
A: Create an army
A: Make treaties


54. What is one thing a state government can do?
A: Provide schooling and education
A: Provide protection (police)
A: Provide safety (fire departments)
A: Give a driver’s license
A: Approve zoning and land use


55. What does it mean that the U.S. Constitution is a constitution of limited powers?
A: The federal government has only the powers that the Constitution states that it has.
A: The states have all powers that the federal government does not.


56. Who is the Governor of your state?
A: Answers will vary.
[District of Columbia and U.S. Territory residents would answer that they do not have a state governor or that they do not live in a state. Mentioning the governor of the territory for Guam is acceptable. Any answer that mentions one of these facts is acceptable.]


57. What is the capital (or capital city) of your state?
A: Answers will vary. [District of Columbia residents would answer that DC is not a state, and that therefore it does not have a capital. Any answer that mentions one of these facts is acceptable.]


58. What are the two major political parties in the U.S. today?
A: Democrats and Republicans


59. What is the highest court in the U.S.?
A: The Supreme Court


60. What is the majority political party in the House of Representatives now? *
A: Democrats
A: Democratic Party


61. What is the political party of the majority in the Senate now?
A: Democrats
A: Democratic Party


62. What is the political party of the President now?
A: Republicans
A: Republican Party


63. Who is the Speaker of the House of Representatives now?
A: Nancy Pelosi


64. Who is the Senate Majority Leader now? *
A: Harry Reid


65. In what month are general presidential elections held in the United States?
A: November


66. When must all males register for the Selective Service?
A: At age 18
A: At 18


67. Who is the Secretary of State now?
A: Dr. Condoleezza Rice
A: Condoleezza Rice
A: Dr. Rice


68. Who is the Attorney General now?
A: Alberto Gonzales


69. Is the current President in his first or second term? *
A: first

C: Rule of Law


70. What is self-government?
A: Powers come from the people.
A: Government responds to the people.


71. Who governs the people in a self-governed country?
A: The people govern themselves.
A: The government elected by the people.


72. What is the “rule of law”?
A: Everyone must obey the law.
A: Leaders must obey the law.
A: Government must obey the law.


73. What are “inalienable rights”?
A: Individual rights that people are born with

D: Rights and Responsibilities


74. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.
A: Any citizen over 18 can vote.
A: A citizen of any race can vote.
A: Any male or female citizen can vote. (Women and men can vote.)
A: You don’t have to pay to vote. (You don’t have to pay a poll tax to vote.)


75. Name one responsibility that is only for United States citizens.
A: Vote
A: Serve on a jury


76. Name two rights that are only for United States citizens.
A: The right to apply for a federal job
A: The right to vote
A: The right to run for office
A: The right to carry a U.S. passport


77. Name two rights of everyone living in the U.S.
A: Freedom of expression
A: Freedom of speech
A: Freedom of assembly
A: Freedom to petition the government
A: Freedom of worship
A: The right to bear arms


78. What is the Pledge of Allegiance?
A: The promise of loyalty to the flag and the nation


79. Name one promise you make when you say the Oath of Allegiance.
A: To give up loyalty to other countries (I give up loyalty to my [old][first][other] country.)
A: To defend the Constitution and laws of the United States
A: To obey the laws of the United States
A: To serve in the United States military if needed (To fight for the United States [if needed].)
A: To serve the nation if needed (To do important work for the United States [if needed].)
A: To be loyal to the United States


80. Who can vote in the U.S. presidential elections?
A: All citizens 18 years of age and older
A: All registered citizens 18 years of age and older


81. Name two ways that Americans can participate in their democracy.
A: Vote
A: Join a political party
A: Help out with a campaign
A: Join a civic group
A: Join a community group
A: Tell an elected official your opinion on an issue.
A: Call your Senators and Representatives
A: Publicly support or oppose an issue or policy
A: Run for office
A: Write to a newspaper


82. When is the last day you can send in federal income tax forms?
A: By April 15th of every year
A: By April 15th
A: April 15


83. Name two of the natural, or inalienable, rights in the Declaration of Independence.
A: Life
A: Liberty
A: The pursuit of happiness

AMERICAN HISTORY

A: Colonial and Independence

84. Who wrote the Declaration of Independence?
A: Thomas Jefferson


85. When was the Declaration of Independence adopted?
A: July 4, 1776


86. Name one reason why the colonists came to America?
A: Freedom
A: Political liberty
A: Religious freedom
A: Economic opportunity
A: To practice their religion
A: To escape persecution


87. What happened at the Constitutional Convention? *
A: The Constitution was written.
A: The Founding Fathers wrote the Constitution.


88. Why did the colonists fight the British?
A: They had to pay high taxes but did not have any say about it. (Taxation without representation.)
A: The British army stayed in their houses. (boarding, quartering)
A: The British denied the colonists self-government.


89. When was the Constitution drafted?
A: 1787


90. There are 13 original states. Name three.
A: Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, and Virginia.


91. What group of people was taken to America and sold as slaves?
A: Africans
A: People from Africa


92. Who lived in America before the Europeans arrived?
A: The Native Americans
A: American Indians


93. Where did most of America’s colonists come from before the Revolution? *
A: Europe


94. Why were the colonists upset with the British government?
A: Stamp Act
A: They had to pay high taxes but did not have any say about it. (Taxation without representation.)
A: The British army stayed in their houses. (boarding, quartering)
A: Intolerable Acts


95. Name one thing Benjamin Franklin is famous for.
A: U.S. diplomat
A: Oldest member of the Constitutional Convention
A: First Postmaster General of the United States
A: Writer of “Poor Richard’s Almanac”


96. Who is called the “Father of Our Country”?
A: George Washington


97. Who was the first President?
A: George Washington


98. Name one of the writers of the Federalist Papers? *
A: James Madison
A: Alexander Hamilton
A: John Jay
A: Publius


99. What group of essays supported passage of the U.S. Constitution?
A: The Federalist Papers

B: 1800s

100. Name one war fought by the United States in the 1800s. *
A: War of 1812, Mexican American War, Civil War, or Spanish-American War.


101. What territory did the United States buy from France in 1803?
A: The Louisiana Territory
A: Louisiana


102. What country sold the Louisiana Territory to the United States?
A: France


103. In 1803, the United States bought a large amount of land from France. Where was that land?
A: West of the Mississippi
A: The Western U.S.
A: The Louisiana Territory


104. Name one of the things that Abraham Lincoln did.
A: Saved (or preserved) the Union.
A: Freed the slaves
A: Led the U.S. during the Civil War.


105. Name the U.S. war between the North and the South. *
A: The Civil War


106. Name one problem that led to the Civil War.
A: Slavery
A: Economic reasons
A: States’ rights


107. What did the Emancipation Proclamation do?
A: Freed slaves in the Confederacy
A: Freed slaves in the Confederate states
A: Freed slaves in most Southern states


108. What did the abolitionists try to end before the Civil War?
A: Slavery


109. What did Susan B. Anthony do?
A: She fought for women’s rights.

C: Recent American History and Other Important Historical Information

110. Name one war fought by the United States in the 1900s.
A: World War I, World War II, Korean War, Vietnam War, or Gulf (or Persian Gulf) War


111. Who was President during World War I?
A: Woodrow Wilson


112. The United States fought Japan, Germany, and Italy during which war?
A: World War II


113. What was the main concern of the United States during the Cold War?
A: The spread of communism
A: The Soviet Union [USSR and Russia are also acceptable.]


114. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?
A: Terrorists attacked The United States.


115. What international organization was established after World War II (WWII) to keep the world at peace?
A: The United Nations


116. What alliance of North America and European countries was created during the Cold War?
A: NATO (North Atlantic Treaty Organization)


117. Who was President during the Great Depression and World War II? *
A: Franklin Roosevelt


118. Which U.S. World War II general later became President?
A: Dwight Eisenhower


119. What did Martin Luther King, Jr. do?
A: He fought for civil rights.
A: He strove for (worked for, fought for) equality for all Americans.


120. Martin Luther King, Jr. had a dream for America. What was his dream?
A: Equality for all Americans
A: Civil rights for all


121. What movement tried to end racial discrimination?
A: The civil rights movement


122. Name one of the major American Indian tribes in the United States.
A: Cherokee, Seminoles, Creek, Choctaw, Arawak, Iroquois, Shawnee, Mohegan, Chippewa, Huron, Oneida, Sioux, Cheyenne, Lakotas, Crows, Blackfeet, Teton, Navajo, Apaches, Pueblo, Hopi, Inuit [Adjudicators will be supplied with a complete list.]

INTEGRATED CIVICS


A: Geography

123. Name one of the two longest rivers in the United States.
A: The Missouri River
A: The Mississippi River


124. What ocean is on the west coast of the United States?
A: The Pacific Ocean


125. What country is on the northern border of the United States?
A: Canada


126. Where is the Grand Canyon?
A: Arizona
A: The Southwest
A: Along/on the Colorado River


127. Where is the Statue of Liberty?
A: New York Harbor
A: Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]


128. What country is on the southern border of the United States?
A: Mexico


129. Name one large mountain range in the United States.
A: The Rocky Mountains
A: The Appalachians
A: The Sierra Nevada
A: The Cascades


130. What is the tallest mountain in the United States?
A: Mt. McKinley
A: Denali


131. Name one U.S. territory.
A: American Samoa
A: The Commonwealth of Northern Mariana Islands
A: Guam
A: Puerto Rico
A: U.S. Virgin Islands


132. Name the state that is in the middle of the Pacific Ocean.
A: Hawaii


133. Name one state that borders Canada. *
A: Alaska, Idaho, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Vermont, or Washington


134. Name one state that borders on Mexico.
A: Arizona, California, New Mexico, or Texas


135. What is the capital of the U.S.?
A: Washington, D.C.

B: Symbols

136. Why does the flag have 13 stripes?
A: Because there were 13 original colonies
A: Because the stripes represent the original colonies


137. Why do we have 13 stripes on the flag? *
A: Because there were 13 original colonies
A: Because the stripes represent the original colonies


138. Why does the flag have 50 stars?
A: There is one star for each state.
A: Each star represents a state.
A: There are 50 states.


139. What is the name of the National Anthem?
A: The “Star-Spangled Banner”

C: Holidays

140. On the Fourth of July we celebrate independence from what country?
A: Great Britain


141. When do we celebrate Independence Day?
A: July 4


142. Name two national U.S. holidays.
A: New Year’s Day
A: Martin Luther King Day
A: Presidents’ Day
A: Memorial Day
A: Independence Day
A: Labor Day
A: Columbus Day
A: Veterans Day
A: Thanksgiving
A: Christmas

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.