Sunday, April 24, 2011

Chồng Ði Làm Xa

image
 
Có một ông chồng kia cưới vợ mới được có vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Ðược 5 tháng, bà vợ ở nhà đã lâu không gần chồng nên đâu chịu nổi... bèn gởi cho ông chồng lá thư với nội dung như sau:

Ðám rung hai b đ
u mông
Lâu ngày không c
y vn đ
không
N
ước non vn đ, c mc t
t
Nh
người cày h có được không?


Ông chồng đọc xong hiểu ý, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:


Ðám rung hai b là ca ông
Cho dù không c
y vn đ
không
Mùa này không c
y ch
mùa khác
Nh
người cày h chết vi ông.


Thơ vợ gởi tiếp:


 image

Rung đ lâu ngày c b không
H
đi thu đến sp l
p đông
C
xanh cũng lnh d
n héo úa
Th
cày đy ry chng tính công.

Thư người chồng gửi :

Biết là rung lâu ngày tr
ng không
C
di um tùm m
c mênh mông
Nh
ưng mà ti nó cày t l
m
K
thut thua Ông, có biết không ?

Vợ:

image

V mt k thut tôi thích ông
Nh
ưng mà th l
c ráng nghe không
Ông cày gì đ
mau m
t quá!
Nhi
u kiu, nhiu pha tôi tha lòng.

Chồng:

Uh...mt k thut đã lu thông
Riêng ph
n th lc v
n không xong
Thôi thì đành ph
i qua Hàn Qu
c
Mua sâm b
lc có được không?

Gởi rồi nhưng ông chồng vẫn thấy không ổn nên gởi tiếp:

Tui đi Hàn Quc bà
không
M
t tháng s v bà kh
i mong
Nh
ưng đng léng phéng cày vi c
y
Tui mà bi
ết được chết nghe không

image

Tui v
khi y s hóa Long
Làm tròn b
n phn ca người ch
ng
Ngày cày đêm c
y không ngưng ngh

Cho bà tho
sc thỏa ước mong

Bà vợ nói với anh chồng:

Rung ông không cy c đ không
Bày đ
t đi Hàn v
i hóa Long
Ru
ng đang bay nước làm sao c
y
y gi còn nước cy cho xong.

Anh chồng cũng không chịu, gởi lại cho bà vợ:

Cái gì ca ông là ca ông
Ru
ng ông khô nước thì m
c ông
Mùa này không c
y thì mùa khác
Cày c
y lung tung chết vi ông.

Bà vợ:

image

Rung vn nơi này quá mênh mông
Sao ch
ng gieo đi kiếm vài đ
ng
Ông dzìa v
n đó chi mà ng
i
Mùa ông thu ho
ch khi tn công.

Chồng:

Này này ông nói có nghe không
Ru
ng ông ông k c chơ
i ngông
Khi nào ông r
nh ông gieo gi
ng
Còn không, k
khác cm cho trng.

Bà vợ chịu hông nỗi... gửi tiếp:

Ông à .. c di lên quá mông
Dân cày quê mình c
không
Thôi tui làm ph
ước cho h c
y
Ông v
thu hoch .. thế là xong.

Ông chồng càng tức giận hơn:

C di có mc lên quá mông
Thì bà v
n c phi đ
không
Ông mà bi
ết được bà cho c
y
Ông v
nh sch thế là .. xong.

Bà gửi

image

 
Rung gi lúa đã cao ti mông
Nh
ưng mà thu li vn chư
a thông
Quê mình gi
nhiu người nhàn r
i
Kêu h
thông giùm có được không?


Chồng đáp:

Chưa thông thì c đ cho ông
Ngày đêm ông v
n đang luy
n công
Thủy
li mun thông là chuyn nh

Ông v
ngày thông .. đêm cũng thông!!!

Ông thòng thêm 1 câu:

Ông v mà rung đã được thông
Thì bà ch
có chế
t dzí ông
Không thèm cày c
y mà ch gi

Ð
xem thng nào dám cy không?

Bà vợ nghe ông chồng nói thế mừng quá tiếp lời như sau:

image

a, nghe ông nói tui quá mong
Ch
ngày ông v đ
c cho thông
Ru
ng tui m sn ch ông c
y
Ông mu
n lúc nào là tuỳ ông.

Chồng:

Bà c không có được không?
Tôi v đưa máy dp c mông
C già rp xung cho d đc
Nước thoát chuyn thông đ tn công


Vợ:

image

Nếu mua được máy đ đeo hông
Chnh được ti mười cho đến không
Đp m rung sàng cho đ nh
Thay ông cày rung lúc xa ông

Chồng:

Ch nên phí nước rung ca ông
Nước nôi đ tr khi cn thông
Không nên cày rung lúc xa ông
Đau tim ngng th bng bng không


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.