Wednesday, July 25, 2012

Đạo ở VN biến chuyển qua thời đại

image

Thuở ban sơ, nước VN chỉ có một đạo duy nhất, là thờ Ông bà Tổ Tiên.

Đạo... Tổ Tiên.


image

Sau đó, Người Tàu đô hộ 1.000 năm, đạo Phật truyền bá vào VN.

Chúng ta có ....


image

Hết Tàu rồi tới Tây, 100 năm, đạo Công giáo truyền bá vào VN.
Chúng ta có ... Cha.

image
Cuối cùng, 1975, Việt Nam được giải phóng, tất cả đạo đều là tà đạo.
Chỉ có đạo được thờ duy nhất là:
Đạo... Cụ (cu) Hồ.


Tổng cộng Đạo ở VN cộng 3 triệu tín đồ của đảng hiện nay theo đạo:

image

How NOT to eat at a Vietnamese Buffet Restaurant 2012

Người ngoại quốc xem thật xấu hổ !

image

image

Không biết tác giả

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.