Tuesday, February 26, 2013

Trung - Việt nay đã trọn là quê hương

image
Trung - Vit nay đã trn là quê hương“ Tàu l " c “ tàu quen”
Tàu quen ca dân đen
Đi vi “ l " thì hèn
Đi vi “ quen " thì hiếp...

Vi quân thù truyn kiếp
Thì bt tay tha hip
Dân hy sinh cho s nghi
Thì li bt b vào tù!

Ngày xưa có bn cái ngu
Làm mai, lãnh n, gác cu, cm chu.

Đi nay, bn th chư hu
Dâng bin, bán đt, nht dân, tham nhùng.

Bin Đông “ Tàu l “ diu hùng
Ba Đình mt lũ na khùng na điên

Cá sng nh nước
Đng sng vì tin
Hoàng Trường bin đo t tiên
Sá gì chim a* 
Phi gi yên đng mình

Ngày xưa, đi b hy sinh
Ch vì cũng c con mình đi sau
Bên kia biên gii là Tàu**
Bên nay biên gii mt màu quê hương

Cht nay ngp ph ngp phường
Đ hu Mao Nguyn ch trương mt nhà
Mai này đt t ông cha
Cha Tàu m Vit, hóa ra Hán nòi

Trung ương đng
Mt đám giòi
Tranh nhau ăn bn
Loi nhoi thành rui

Roi đin báng súng dùi cui
Dân Vit phn kháng cho chui vô tù
Thiên triu bt đng... cm cu
Phn là Thái thú chng khu vâng li

Đng mình! thit biết d hơi
Quân thù xâm ln
Li đi đi nh ơn
Cúi mt…cm c…chng hn
Du sao tóc bính vn hơn nàm**

Tin, ai chng ham!
Nm gai nếm m
Cũng ch đ làm quan to

Thng Bm có cái qut mo***
Phú ông xin đi ba bò chín trâu
Phn bm nhưng chng thèm trâu
Thng đng đi hết…
Du xâu cá mè!

Nói ra thì tht khó nghe
Không nói thì đng du che đng bào
Vit Trung nay đã xóa rào
Không còn biên gi
Năm sao mt nhà

Đng dâng nước, gi là quà
Vit Trung nay đã trn là quê hương. 

Nguyên Thch 

* L
i H Chí Minh
** T
Hu
*** An Nam Mít ( x
u )
**** Bài Th
ng Bm


image


image


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.