Sunday, September 11, 2011

Thơ: Chào Vĩnh Biệt TWIN TOWERS

image


La cao ngt lưng tri, ôi la đ
Khói điên cu
ng mù mt, khói đen mây
Nh
ng tan nát sau kinh hoàng tiếng n
Bao ngàn ng
ười trong bin la vùi thây

image

Rng phim nh hay là đây, s tht
Mà hãi hùng h
ơn sc tưởng, hơn mơ?
Khi ho
ng lon, tiếng muôn người khóc ngt
Khi l
rơi, mà trí vn còn ng!

image

Hi Thượng Ðế, dương trn hay ho ngc
Mà cu
ng điên qy d nướng thiêu người!
Mà kho
nh khc ngàn sinh linh ngã gc
Mà đ
m chìm trong bin la đy vơi!!!

image

Khp thế gii đang bàng hoàng rúng đng
Gi
n cho loài ung máu chng h tanh
Thì bóng t
i, có tiếng cười ác đc
V
tay reo trên xương tht tan tành!

image

Hi ác qy, bàn tay mi hiếu sát
Bao ngàn ng
ười vô ti chết tang thương
Ni
m hnh phúc, mng tương lai xanh ngát
B
ng vì mi mà tc tưởi đau bun!

image

Ta đng đó, bên b sông, mt ướt
Nhìn khói bay, l
a rc gia hung tàn
Ôi, giá ph
i, thân ta tan thành nước
Tr
ơn người, và níu li kỳ quan

image

Ôi danh tích ca mt thi hoa l
Ðang v
n mình trong ngn la phi nhân
Ðang nh
c nh người năm châu bn b
C
nh giác cao, loài khát máu, hung thn

image

Chào vĩnh bit... nghe đau hn l th
Twin - Towers hình
nh đã thân thương
Trong tình c
m ca ta, người vin x
Ð
ến nơi này nương náu, nhn Quê Hương!

NGÔ MINH HẰNG
11.9.2001

FAREWELL FOR EVER, TWIN TOWERS!
To New York with all my regret

The flames are blazing up in mid-air, oh flare-ups!
The obscure, furious smokes are blackening the clouds.
The ruins left after the dreadful explosions:
Thousands of bodies buried in the fire that enshrouds.

Is this a fiction movie or the very truth that has been
More terrible than in one’s imagination or dream?
In panic the crowds are weeping, crying, screaming;
Tears have fallen but minds still doubt the scheme.

Oh God! Is this mankind’s globe or hell
Where ferocious fiends are fiercely roasting souls,
And in an instant thousands of humans slumped down
And sank into such a full sea of live coals!

The whole world is astounded by the horrid cruelty,
Boiling mad at the blood-thirsty bands,
While in the dark, beyond the burnt flesh and bones,
The wicked wildly cheer and clap their hands!

Devils! With your mass destruction instruments
Thousands of people have lost thousands of their kin!
Their happiness, their aspiration for a fulgent future
Suddenly have got into pangs because of your sin!

There I stand, on the riverside, with wet eyes
Looking at the seething inferno of smoke-and-flame:
Oh, how I wish, even though smashed to smithereens,
I could show gratitude, save the wonder and its fame!

Oh, the splendid symbol of prosperity in a bright time
Is writhing and collapsing in the inhuman conflagration
And reminding all citizens all over the planet
To be always on guard against any evil machination.

Farewell for ever! I feel pain in my exile pneuma;
Twin Towers, the so much dear and beloved sign,
Will remain in my sentiments -- Since an immigrant
From afar, I have embraced this new Country as mine.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.