Thursday, September 22, 2011

Đố vui về các loại bánh

image

1.  Bánh gì ăn ít mà nhiu ?
2.  Bánh gì c thúng vn kêu chưa va?
3.  Bánh gì nhn ta răng cưa?
4.  Bánh gì nên nghĩa sm trưa v chng?
5.  Bánh gì cm cm trng bông?
6.  Bánh gì ăn din nghênh ngông vi đi?
7.  Bánh gì nh, gi mp đùng?
8.  Bánh gì sng ao cùng rong rêu?
9.  Bánh gì tra vn đ điu?
10. Bánh gì ct rượu ra chiu nng thơm?
11. Bánh gì ăn c ăn rơm?
12. Bánh gì mà li bc trong che ngoài?
13. Bánh gì b bp rõ hoài?
14. n cong sp ch, đ ai bánh gì?


1.Bánh gì ăn ít mà nhiều?


image
Bánh Đa

2. Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?


image
Bánh Ít

3. Bánh gì nhọn tựa răng cưa?

 image
Bánh Gai

4. Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng?

 image
Bánh Phu Thê

5. Bánh gì cộm cộm trắng bông?

 image
Bánh Dày

6. Bánh gì ăn diện nghênh ngông với đời?


image
Bánh Chưng

7. Bánh gì nhỏ, gọi mập đùng?


image
Bánh Ú


8. Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?


image
Bánh Bèo


9. Bánh gì tra vấn đủ điều?


image
Bánh Hỏi

10. Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm?


image
Bánh Men

11. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm?

image
Bánh Bò

12. Bánh gì mà lại bọc trong che ngoài?


image
Bánh Bao

13. Bánh gì bị bẹp rõ hoài?


image
Bánh Tét

14. Ấn cong sắp chữ, đố ai bánh gì?


image
Bánh In

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.