Wednesday, August 10, 2011

Những tác phẩm đoạt giải của các tác giả Việt Nam.

image


Cuộc thi ảnh lần thứ Nhất của Taichung – Đài Loan là cuộc thi hấp dẫn, đã thu hút được 1116 tác giả của hơn 33 quốc gia, trong đó có 35 tác giả Việt Nam.

image
Heart Breaking – Tác gi: Vương Quc Kim

image 
Where should We go – Tác gi: Vương Quc Kim 

image 
Flying Dream -  Tác gi: Hoàng Quc Tun

image 
Go home - Tác gi: Hùng Hoa Lư

image 
Nam Cuong sand hills - Tác gi: Nguyn Tn Trung

image 
Loock At - 1 - Tác gi: Lê Châu Đo

image
Happy Aging - Tác gi: Nguyn S Dũng 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.