Wednesday, September 19, 2012

Tìm thấy 61 thi hài Tử Sĩ VNCH tại An Lộc

image


Cuối tháng 12/2011, toàn thể 61 hài cốt người thuộc Liên Đoàn 3 BĐQ tại An Lộc Bình Long đã được cải táng, chúng tôi kính mong được quý đồng hương, quý bằng hữu và quý diễn đàn phổ biến rộng rãi danh sách này để hy vọng tìm được thân nhân đã mất tích.

Nếu thân nhân gia đình muốn mang hài cốt anh em về nguyên quán xin vui lòng liên lạc trước với chúng tôi để tiện sắp xếp, vì ngôi mộ đã được xây kiên cố nên mỗi lần cắt gỡ ra rất khó khăn tốn kém.

Tháng 3/2012 này có cháu Lê Thành Phú là con của cố Đ/u Lê Văn Hiếu nhận mang về, nên nếu có ai là thân nhân xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để sắp xếp thời gian.

Điện thoại liên lạc: Đoàn Trọng Hiếu(505) 990-3476 hoặc (505) 918-7120DANH SÁCH 61 BĐQ & ND TẠI AN LỘC

image

Họ và Tên                           Số Quân                Đơn Vị             Ngày Tử Trận

1/ TS Nguyễn Ph An             51/107....             ĐĐ4 TĐ52BĐQ    11/5/1972
2/ B1 Nguyễn tuấn Anh         71/128548            TĐ31BĐQ           25/05/1972
3/ Trần trọng Nhân               68/104289            BĐQ                  15/04/1972
4/ B2 Đặng văn An               69/149840            TĐ31BĐQ           13/06/1972
5/ B1 Trần văn Ba                71/383565            TĐ36BĐQ           11/6/1972
6/ B1 Nguyễn văn Cảnh         74/105691            TĐ31BĐQ           18/06/1972
7/ Điểu Cao                                                     TĐ74BĐQ             07/1972
8/ TS1 Nguyễn Chuyên          73/217507 ĐĐ1     TĐ36BĐQ            15/04/1972
9/ B2 Chu văn Cường            74/114054            TĐ31BĐQ            27/05/1972
10 /TH S Lê văn cường         64/125135 ĐĐ4     TĐ52BĐQ            16/05/1972
11 /HS Nguyễn văn Đang         ĐĐ2                  TĐ52BĐQ           11/5/1972
12 /TS Nguyễn văn Đông       71/103521            TĐ36BĐQ             07/5/1972
13 /B2 Trịnh Dũng                73/108848 BCH     TĐ52BĐQ            11/5/1972
14 /HS Nguyễn văn Được      69/125616            TĐ36BĐQ           10/5/1972
15 /HS Dương xú Há             62/179159            TĐ36BĐQ           11/6/1972
16 /HS1 Lê ninh Hải             64/189822             TĐ36BĐQ            3/7/1972
17 /HS Đỗ văn hai               72/102446 BCH      TĐ52BĐQ            7/6/1972
18 /ĐU Lê văn Hiếu              65/145324 ĐĐ1      TD52BĐQ          13/05/1972
19 /HS1 Nguyễn văn Hoài      66/400108 BCH      TĐ52BĐQ          16/06/1972
20 /B2 Trần Hoài                 74/109370 ĐĐ3      TĐ52BĐQ             8/5/1972
21 Nguyễn văn Hưởng         73/123516 ĐĐ2      TĐ52BĐQ             2/5/1972
22 /B1 Trần đức Lân            61/578478             TĐ36BĐQ            5/5/1972
23 /B2 Nguyễn Bá Long       72/147048             TĐ31BĐQ           11/6/1972
24 /B2 Hà văn Lượng                                       TĐ36BĐQ          11/6/1972
25 /B2 Hồ văn Mão               69/106734             TĐ36BĐQ          10/5/1972
26 /B1 Nguyễn văn Nam       74/112571 ĐĐ2      TĐ52BĐQ            11/7/1972
27 /Phan văn Nam               63/122313            TĐ36BĐQ            11/5/1972
28 /TR U Tr Đình Phúc         69/209955             TĐ52BĐQ          19/05/1972
29 /HS1 Phương                  74/521330             TĐ52BĐQ           11/5/1972
30 /B2 Nguyễn văn Quang   71/126277             TĐ36BĐQ             7/6/1972
31 /HS1 Nguyễn văn Sơn       66/151819             TĐ36BĐQ          14/05/1972
32 /B1 Nguyễn văn Sơn         66/128548             TĐ36BĐQ          20/05/1972
33 /HS Phạm Hắt Sơn           69/124285 ĐĐ2       TD52BĐQ          23/05/1972
34 /HS1 Đinh văn Song         70/109172 ĐĐ2       TĐ36BĐQ          15/06/1972
35 /B2 Kiều văn Tách           73/111521              TĐ36BĐQ          17/05/1972
36 /TH T Nguyễn Minh Tâm   63/111171 ĐĐ1       TĐ36BĐQ           15/04/1972
37 /HS1 Hồ văn Tám             ĐĐ1                    TĐ52BĐQ            8/6/1972
38 /B2 Đỗ ngọc Tâm            72/149960             TĐ31BĐQ            22/05/1972
39 /B1 Lê Thạch                  72/204083            TĐ31BĐQ            27/05/1972
40 /HS Nguyễn văn Thanh     69/108099 ĐĐ3     TĐ52BĐQ            22/05/1972
41 /HS Lê văn Thọ              73/111046             TĐ31BĐQ            14/05/1972
42 /HS Nguyễn văn Thơm     72/105570            TĐ36BĐQ             13/06/1972
43 /HS1 Trần văn Thuỷ        69/156326              Đ36BĐQ             12/5/1972
44 /HS1 Vũ Đình Thuỵ(Thi)     ĐĐ3                    TĐ52BĐQ            13/05/1972
45 /Đỗ Ngọc Tiến                74/189540 ĐĐ3      TĐ52BĐQ            12/5/1972
46 /B2 Trần văn Tính           72/112416             TĐ36BĐQ            3/5/1972
47 /B1 Đinh Bá Tòng           63/108883              TĐ36BĐQ           21/06/1972
48 /TS Nguyễn văn Trường                               TĐ52BĐQ            8/6/1972
49 /B1 Trần văn Tuy            73/114120             TĐ36BDQ            13/06/1972
50 /B2 Phạm Văn                73/225395 ĐĐ4       TĐ52BĐQ           14/05/1972
51 /Vô danh Nhảy Dù    


BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.