Sunday, April 22, 2018

THỜI MẠT PHÁP

https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/

***

Đạo ở VN biến chuyển qua thời đại

https://baomai.blogspot.com/


Thuở ban sơ, nước VN chỉ có một đạo duy nhất, là thờ Ông bà Tổ Tiên. 

Đạo... Tổ Tiên.

https://baomai.blogspot.com/

Sau đó, Người Tàu đô hộ 1.000 năm, đạo Phật truyền bá vào VN.

Chúng ta có ....

https://baomai.blogspot.com/

Hết Tàu rồi tới Tây, 100 năm, đạo Công giáo truyền bá vào VN.

Chúng ta có ... Cha.

https://baomai.blogspot.com/

Cuối cùng, 1975, Việt Nam được giải phóng, tất cả đạo đều là tà đạo.

Chỉ có đạo được thờ duy nhất là: Đạo... Cụ (cu) Hồ.

Tổng cộng Đạo ở VN cộng 3 triệu tín đồ của đảng hiện nay theo đạo:

https://baomai.blogspot.com/

https://baomai.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.