Friday, June 15, 2018

Nói với những người cầm súng đang phục vụ đảng CS

https://baomai.blogspot.com/ 

Dòng tâm huyết, gởi đến những người cầm súng đang phục vụ đảng CS bán nước tại VN. Có súng trong tay, bổn phận các anh là bảo vệ Dân và Nước.

Nay đảng VC bán nước và dân chúng toàn quốc đang thực hiện quyền công dân, đứng lên biểu tình chống hành vi bán nước qua âm mưu cho Tàu mướn Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc làm Đặc Khu Kinh Tế của đảng CSVN.

https://baomai.blogspot.com/

Nếu là người có lương tri,  các anh phải nhìn thấy hiểm họa đưa dân tộc VN vào họa diệt vong.

Vì thế, các anh không được đàn áp nhân dân mà hãy đứng lên cùng với họ diệt trừ bọn bán nước bởi cứu nguy cho quê hương dân tộc cũng là cứu nguy cho chính anh và gia đình con cháu các anh.

https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 

BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.