Thursday, November 8, 2012

Tin "Vịt": Thế giới sẽ chìm trong bóng tối 3 ngày ?

image

image

Tin "Vịt"

Hoax: Thế giới sẽ chìm trong bóng tối 3 ngày ?

image

NASA dự đoán một màu đen sẽ bao trùm vào các ngày 23 đến 25 tháng 12 năm 2012 trong suốt quá trình điều chỉnh vũ trụ.

image

Các nhà khoa học Mỹ NASA dự đoán có sự thay đổi vũ trụ. Trái đất bao trùm một màu đen tối trong ba (03) ngày từ ngày 23 - 25 Tháng 12. năm 2012. Đây không phải là “chấm dứt thế giới”, đây là sự điều chỉnh đầu tiên của vũ trụ, mặt trời và trái đất. Trái đất sẽ thay đổi từ chiều kích không gian thứ ba như hiện nay đến chiều kích bằng 0, sau đó chuyển đổi tiếp đến chiều kích vô định. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, toàn bộ vũ trụ sẽ phải đối mặt với một sự thay đổi lớn, chúng ta sẽ thấy một thế giới hoàn toàn mới.

image

Hoax - NASA Predicts Total Blackout of Planet in Dec 2012

Subject: NASA predicts total blackout on 23-25 Dec 2012 during alignment of Universe.

US scientists predict Universe change, total blackout of planet for 3 days from Dec 23 2012.

It is not the end of the world, it is an alignment of the Universe, where the Sun and the earth will align for the
first time. The earth will shift from the current third dimension to zero dimension, then shift to the forth
dimension. During this transition, the entire Universe will face a big change, and we will see a entire brand new
world..

image


The 3 days blackout is predicted to happen on Dec 23, 24, 25....during this time, staying calm is most important, hug 
each other, pray pray pray, sleep for 3 nights...and those who survive will face a brand new world....for those not 
prepared, many will die because of fear. Be happy, enjoy every moment now. Don't worry, pray to God everyday. There 
is a lot of talk about what will happen in 2012, but many people don't believe it, and don't want to talk about it 
for fear of creating fear and panic. We don't know what will happen, but it is worth listening to USA's NASA talk 
about preparation. http://www.youtube.com/watch?v=6aj1lyEHbZE&feature=related 

Whether it's true or not, better be prepared. No panic, stay calm, just pray. Remember to smile more, love more, 
forgive more...everyday. 

Better avoid traveling during December. 

imageNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.