Tuesday, February 4, 2020

Thông điệp Liên bang Hoa Kỳ 2020

BM
Đây là Thông điệp Liên bang lần thứ ba của Tổng thống Donald Trump phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội trong năm ông sẽ ra tái tranh cử, giữa lúc ông đang bị Quốc hội luận tội, và Thượng viện sẽ ra phán quyết ngày 5/2.

BM


BM

BM

BM

BM

BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.