Monday, December 7, 2020

Anh hùng một cõi _ SƯ TỬ RỪNG PHONG

 image

image
image
image
image
  image
image

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

 

(1) Fiat : Xin vâng .. (2) Thiên Chúa An bài. (3)) Sư tử rừng phong ám chỉ Donald J Trump tổng thống Hiệp Chủng  Quốc Hoa Kỳ.


image

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.